Categories
Интерсное о языке и лингвистике

Методичні принципи навчання іноземних мов

Успішне засвоєння іноземної мови відвідувачами наших курсів усіх вікових категорій та мовних рівнів зумовлене науковим підходом до навчання, що базується на таких (дидактичних і лінгвістичних) принципах:

Дидактичні принципи 

  • Принцип наочності. Відповідно до нього навчання побудоване на конкретних образах, які безпосередньо сприймаються учнями. Наочність використовується як у якості засобу навчання, так і в якості засобу пізнання. В першому випадку спеціально підібрані зорові та слухові зразки (звукозапис, таблиці, схеми, навчальні картинки, відеофільми) допомагають учням оволодіти нормами вимовляння звуків мови, лексико-граматичними одиницями, навчитися розуміти мовлення на слух та висловлювати свої думки в межах відібраного кола тем та ситуацій спілкування. В другому випадку засоби наочності виступають у ролі джерела інформації, ознайомлюючи учнів з країною тієї мови, яка вивчається.
  • Принцип міцності забезпечує збереження навчального матеріалу в пам’яті учнів та можливість його застосування в різних комунікативних ситуаціях. Міцність засвоєння матеріалу забезпечується за рахунок його доступності, вдалого викладу, що забезпечує емоційний вплив на учня, використання різноманітних тренувальних вправ.
  • Принцип доступності та посильності передбачає, що з перших уроків матеріал представляється відповідно до вікових та інтелектуальних можливостей учнів, а його засвоєння не викликає в них нездоланних труднощів. Доступність забезпечується як власне матеріалом, так і методикою роботи з ним. Посильність передбачає дотримання певних вимог до обсягу використаного матеріалу, темпу просування навчальною програмою.
  • Принцип міжкультурної взаємодії передбачає таку організацію навчального процесу, за якої викладач враховує національно-культурні особливості учнів в умовах міжкультурної взаємодії з носіями мови.
  • Принцип професійної компетентності викладачахарактеризує здатність до професійної діяльності в якості викладача мови на основі набутих протягом у процесі навчання та практичної роботи знань, умінь та навичок у цій галузі діяльності.

 Лінгвістичні принципи

  • Принцип системності розглядає мову як системне утворення, що складається з взаємопов’язаних елементів різних рівнів, об’єднаних в одне ціле.
  • Принцип концентризму передбачає такий характер відбору та використання лексико-граматичного матеріалу, при якому забезпечується багаторазове звернення до вже вивченого матеріалу з поступовим його поглибленням та розширенням.
  • Принцип функціональності полягає в тому, що мовний матеріал на заняттях уводиться з урахуванням змісту висловлювання.
  • Принцип стилістичної диференціації означає важливість урахування в процесі навчання мовних та мовленнєвих особливостей, характерних для різних стилів мовлення.
  • Принцип мінімізації мови полягає у відборі мовних та мовленнєвих засобів для занять: фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу; при цьому створюються відповідні мінімуми для різних етапів та профілів навчання.

123 replies on “Методичні принципи навчання іноземних мов”

Warning: Vernon Hills, IL and Libertyville, IL and surrounding 50 miles radius area is in active war zone ! Towns are held hostage by UK agents, Russian spies, Indian spies, Mexican spies, Chinese spies, and other Hispanic spies

Leave a Reply

Your email address will not be published.